• رئیس هیئت مدیره

دکتر عبداله کشاورز   - متخصص طب سنتی  

  • عضو هیئت مدیره

دکتر رقیه مهردل - متخصص مغز و اعصاب

  • عضو هیئت مدیره

فریدون شعبانی  -مدیر کلینیک های ویژه دانشگاه

  • عضو هیئت مدیره

دکتر علی طارمی ها - متخصص جراحی های عمومی

  • عضو هیئت مدیره

ولی اله حسینان -مسئول اسناد پزشکی کلینیک های ویژه دانشگاه

 


گروه دورانV6.0.9.0