نوع تخصص نام و نام خانوادگی تخصص کلینیک  های فعالیت
    مغز و اعصاب کودکان حسين فرشادمقدم مغز واعصاب کودکان  کلینیک قدس 

    گروه دورانV6.0.9.0