تخصص نام و نام خانوادگی تخصص کلینیک  های فعالیت
    عفونی عباس علامي عفونی کلینیک بوعلی سینا
    بهزاد بيژني عفونی کلینیک بوعلی سینا
    عليرضا نيكونژاد عفونی کلینیک بوعلی سینا
    سيده سارا ناظم ساداتي عفونی کلینیک بوعلی سینا

    گروه دورانV6.0.9.0