عنوان تخصص نام و نام خانوادگی تخصص کلینیک  های فعالیت
     بیهوشی و فوق تخصص درد حميد كيالها متخصص بیهوشی و فوق تخصص درد کلینیک ولایت ،کلینیک رجائی

    گروه دورانV6.0.9.0