نوع تخصص نام و نام خانوادگی تخصص کلینیک  های فعالیت
    تغذیه محمد رضا شیری شاهسوار متخصص تغذیه کلینیک محمد زاده

    گروه دورانV6.0.9.0