نوع تخصص نام و نام خانوادگی تخصص کلینیک  های فعالیت
  داخلی پريساسادات مدني داخلی کلینیک محمد زاده ، ولایت و بوعلی 
  علي شهسواري داخلی کلینیک بوعلی سینا
  محمدرضا كاوه داخلی کلینیک محمدزاده، کلینیک بوعلی سینا 
  ساميا ملك داخلی کلینیک محمدزاده، کلینیک بوعلی سینا 
  طاهره طباطبائي فر داخلی کلینیک تاکستان
  مريم طاهرخاني داخلی کلینیک ولایت 
  بنفشه عطاءپورآسيابر داخلی کلینیک محمدزاده، کلینیک بوعلی سینا 
  الهه تاج احمدي داخلی کلینیک محمدیه 
  سيدناصر قائمي داخلی کلینیک ولایت 
  آزاده زاهدي فر داخلی کلینیک بوعلی سینا ، کلینیک آبیک 
  فرشته صفدري داخلی کلینیک محمدزاده، کلینیک بوعلی سینا 
  آزاده زرين كلاه داخلی کلینیک تاکستان
  محمد سالك داخلی کلینیک آبیک
  اكرم السادات ميرفلاح نصيري داخلی کلینیک بوئین زهرا 
  علا طهرانی داخلی کلینیک بوئین زهرا 
  هاله السعیدی داخلی کلینیک آوج
  مريم نمك چيان نمكين داخلی کلینیک بوئین زهرا 

  گروه دورانV6.0.9.0