عنوان تخصص نام و نام خانوادگی تخصص کلینیک  های فعالیت
  ارتوپدی فرناز سرخوش رحماني متخصص ارتوپدی کلینیک تاکستان
  سيداحمد مرتضوي ماچياني متخصص ارتوپدی کلینیک رجایی
  اميرفرخ كلهري متخصص ارتوپدی کلینیک آبیک
  عليرضا يوسف گمركچي متخصص ارتوپدی کلینیک رجایی
  رضا زارعي متخصص ارتوپدی کلینیک رجایی
  محمدرضا رضائي فراماني متخصص ارتوپدی کلینیک رجایی، کلینیک تاکستان
  نيما حسين زاده متخصص ارتوپدی کلینیک تاکستان
  علي شريفي متخصص ارتوپدی کلینیک تاکستان
  سياوش سررشته داري متخصص ارتوپدی کلینیک رجایی
  بهاری - علی  متخصص ارتوپدی کلینیک رجایی

  گروه دورانV6.0.9.0