نوع تخصص نام و نام خانوادگی تخصص کلینیک  های فعالیت
  روانپزشکی فائزه زاهديان روانپزشک  کلینیک ولایت 
  سيدمحسن ضمير روانپزشک  کلینیک بوعلی سینا 
  حسين جاوداني روانپزشک  کلینیک ولایت 
  مريم السادات ميرزاده روانپزشک  کلینیک محمد زاده
  مائده عباس پور روانپزشک  کلینیک آبیک
  فاطمه زارعين روانپزشک  کلینیک محمدیه 
  مهشيد خزاعي روانپزشک  کلینیک محمدزاده
  موژان نادري روانپزشک  کلینیک تاکستان 
  بهاره رضائي روانپزشک  کلینیک محمد زاده ، ولایت 
  سمانه صفاري زاده ها روانپزشک  کلینیک محمد زاده 
  مليحه روزبخش فوق تخصص روانپزشک اطفال  کلینیک قدس 
  آزاده سادات خردمند روانپزشک  کلینیک بوئین زهرا 
  عسکری دیارجانی - عادله  روانپزشک  کلینیک محمد زاده 

  گروه دورانV6.0.9.0