تخصص نام و نام خانوادگی تخصص کلینیک  های فعالیت
    ریه شيده اميديان سوارباغي ریه  کلینیک ولایت 

    گروه دورانV6.0.9.0