نوع تخصص نام و نام خانوادگی تخصص کلینیک  های فعالیت
    جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی مسعود خليلي متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی کلینیک ولایت 

    گروه دورانV6.0.9.0