نوع تخصص نام و نام خانوادگی تخصص کلینیک  های فعالیت
    روماتولوژی کودکان ليلا قاسمي هشترودي متخصص روماتولوژی کودکان کلینیک قدس 

    گروه دورانV6.0.9.0