تخصص

  نام پزشک

  برنامه هفتگی

  ساعت حضور

  تعداد نوبت

  شنبه

  یکشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهارشنبه

  پنج شنبه

  مغز و اعصاب

  دکتر گرجی

  1

  1

   

   

   

   

  16:30-20

  25

  مغز و اعصاب

  دکتر مژدهی پناه

   

  1

   

  1

   

   

  17-19

  15

  عفونی

  دکتر بیژنی

  1

  1

   

  1

   

   

  17-20

  25

  عفونی

  دکتر نیکونژاد

  1

  1

   

  1

   

   

  17-19

  20

  عفونی

  دکتر ناظم ساداتی

  1

   

  1

   

  1

   

  17-19

  20

  عفونی

  دکتر علامی

   

   

  1

   

  1

   

  17-19

  20

  اعصاب و روان

  دکتر ضمیر

   

   

  1

   

   

   

  17-20

  22

  نفرولوژی

  دکتر چگینی

   

  1

  1

   

  1

   

  16:45-19

  25

  قلب و عروق

  دکتر صفاریان

   

   

   

   

  1

   

  16-18

  20

  قلب و عروق

  دکتر پازکی

  1

   

  1

   

   

   

  16:30-19

  30

  داخلی

  دکتر صفدری

  1

   

   

   

   

   

  17-19

  25

  داخلی

  دکتر علی شهسواری

   

  1

   

   

   

   

  18-19

  15

  داخلی

  دکتر ملک

   

   

  1

   

   

   

  17-19

  30

  داخلی

  دکتر زاهدی فر

   

   

   

  1

   

   

  17-19

  25

  داخلی

  دکتر مدنی

   

   

   

   

  1

   

  17-19

  25

  غدد

  دکتر صارمی

  1

   

   

   

   

   

  16:30-19

  25


  گروه دورانV6.0.9.0