تخصص

  نام پزشک

  برنامه هفتگی

  ساعت حضور

  تعداد نوبت

     

  شنبه

  یکشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهارشنبه

  پنج شنبه

     

  قلب

  دکترپدرام رحمانی

   

   

   

   

   

   

  -

  0

  قلب

  دکتر آرزو نجاری الموتی

  1

  1

   

   

   

   

  14:00

  20

  قلب

  دکتر شهرزاد نجفی

   

   

  1

  1

  1

   

  14:00

  20

  داخلی

  دکتر طاهره طباطبایی

   

   

   

   

   

   

  -

  0

  داخلی

  دکتر آزاده زرین کلاه

  1

   

   

   

  1

   

  14:00

  20

  اطفال و نوزادان

  دکتر پیمان طاهرخانی

  1

  1

   

   

   

   

  14:00

  20

  اطفال و نوزادان

  دکترسمانه لشگری

   

   

  1

  1

   

   

  14:00

  20

  اطفال و نوزادان

  دکتر مارال هجرتی

   

   

   

   

  1

   

  14:00

  20

  زنان وزایمان

  دکتر نوشین کاشانی

   

   

   

  1

  1

   

  14:00

  20

  زنان وزایمان

  دکتر مریم رحمانی

  1

  1

  1

   

   

   

  14:00

  20

  ارتوپدی

  دکتر علی شریفی

  1

   

   

   

   

   

  14:00

  20

  ارتوپدی

  دکتر محمدرضا رضایی

   

  1

   

   

   

   

  14:00

  20

  ارتوپدی

  دکتر فرناز سرخوش

   

   

  1

   

   

   

  14:00

  20

  ارتوپدی

  دکتر نیما حسین زاده

   

   

   

  1

   

   

  14:00

  20

  جراحی عمومی

  دکتر سید وحید سید طبایی

  1

  1

  1

   

  1

   

  14:00

  20

  جراحی عمومی

  دکتر فرهاد خیری

   

   

   

   

   

   

  14:00

  20

  نورولوژی

  دکتر الهام نادری

   

  1

   

  1

   

   

  14:00

  20

  رادیولوژی

  دکتر شهرام احمدی

   

   

  1

  1

   

   

  14:00

  20

  روانپزشکی

  دکتر موژان نادری

  1

  1

  1

   

   

   

  14:00

  20

  ENT

  دکتر الهام صانعی پور

   

   

  1

  1

  1

   

  14:00

  20


  گروه دورانV6.0.9.0