نوع تخصص نام و نام خانوادگی تخصص کلینیک  های فعالیت
    گوارش و کبد بالغین سيمين ستوده گوارش وکبد بالغین  کلینیک زاده ، کلینیک ولایت 
    همايون سخنورمژدهي گوارش وکبد بالغین  کلینیک ولایت 

    گروه دورانV6.0.9.0