نوع تخصص نام و نام خانوادگی تخصص کلینیک  های فعالیت
    نفرولوژی ولي اله گودرزوندچگيني متخصص نفرولوژی کلینیک بوعلی سینا
    سپيده حاجيان متخصص نفرولوژی کلینیک رجائی

    گروه دورانV6.0.9.0