• دکتر مهناز جهانی متخصص زنان روزهای دوشنبه عصر 
  • دکتر بهزاد محمد حسینی متخصص اطفال انجام ختنه روزهای پنج شنبه عصر
  • دکتر زهراعلاقه بندها متخصص زنان روزهای چهارشنبه عصر
  • دکترمریم ایرانی پور متخصص زنان روزهای شنبه عصر
  • دکترفاطمه کریمی متخصص زنان یکشنبه ها عصر
  • دکتر فاطمه قزوینی بعضی از  روزهای پنج شنبه عصر
  • دکترنرجس بیگم هاشمیان روزهای سه شنبه عصر وبعضی از پنج شنبه ها
  • دکتر اعظم شرافتی متخصص زنا ن (مرخصی زایمان)
  • دکتر ونوس چگینی فوق تخصص لاپاراسکوپی زنان روزهای شنبه ویکشنبه عصرازاول مرداد


  گروه دورانV6.0.9.0