عنوان تخصص نام و نام خانوادگی  تخصص کلینیک  های فعالیت
    طب فیزیک و توانبخشی سيدحسن نيك نژادحسيني متخص ص طب فیزیک و توانبخ ش ی کلینیک شهید رجایی

    گروه دورانV6.0.9.0