تخصص

  نام پزشک

  برنامه هفتگی

  ساعت حضور

  تعداد نوبت

  شنبه

  یکشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهارشنبه

  پنج شنبه

  جراح پلاستیک

  دکتر سروش

   

   

  1

   

   

   

  16

  20

  مغز اعصاب

  دکتر اکبر شاهی

  1

   

  1

   

  1

   

  16

  20

  گوارش

  دکتر سخنور

   

  1

   

  1

   

   

  15

  20

  گوارش

  دکتر صمیمی

   

   

   

   

   

  1

  8

  20

  گوارش

  دکتر ستوده

   

   

   

   

  1

   

  14:30

  20

  اعصاب روان

  دکتر زاهدیان

  1

   

   

   

  1

   

  15

  20

  اعصاب روان

  دکتر جاودانی

   

  1

   

  1

   

   

  15

  20

  درد

  دکتر کیالها

  1

   

   

   

   

   

  15

  20

  غدد

  دکتر قافله باشی

   

  1

   

   

   

   

  15

  20

  غدد

  دکتر قافله باشی

   

   

   

   

   

  1

  9

  20

  غدد

  دکتر صارمی

   

   

  1

   

   

   

  16

  20

  داخلی

  دکتر محمد پناهی

  1

   

   

   

   

   

  16

  20

  داخلی

  دکتر طاهر خانی

   

  1

   

   

   

   

  16

  20

  داخلی

  دکتر مدنی

   

   

  1

   

   

   

  16

  20

  داخلی

  دکتر قائمی

   

   

   

  1

   

   

  16

  20

  داخلی

  دکتر بابایی

   

   

   

   

  1

   

  15

  20

  داخلی

  دکتر طاهرخانی

   

   

   

   

   

  1

  9

  20

  قلب

  دکتر فقیهی

   

  1

   

   

  1

   

  16

  30

  قلب

  دکتر فقیهی

   

   

   

   

   

  1

  10

  15

  قلب

  دکتر بیانی

  1

   

   

   

   

   

  16

  15

  قلب

  دکتر زاهدی

   

   

  1

  1

   

   

  16

  20

  نفرولوژی

  دکترحاجیان

   

   

  1

   

   

   

  16

  20

  هماتولوژی

  دکتر ظفری

  1

   

   

   

   

   

  15

  20

  هماتولوژی

  دکتر چراغی

   

   

  1

   

   

   

  16

  20

  زنان

  دکتر صادقی

   

   

   

   

   

  1

  10

  20

  چشم

  دکتر خسروی

  1

   

   

  1

   

   

  16

  20

  چشم

  دکتر اکبری

  1

   

   

   

   

   

  16

  20

  چشم

  دکتر اکبری

   

   

   

   

   

  1

  10

  20

  چشم

  دکتر فائق

   

   

  1

   

   

   

  16

  40

  چشم

  دکتر امیدی

   

   

   

   

  1

   

  16

  20

  ارولوژی

  دکتر خلیلی

   

  1

   

   

  1

   

  16

  20


  گروه دورانV6.0.9.0