تخصص نام و نام خانوادگی تخصص کلینیک  های فعالیت
    غدد سميرا صارمي غدد کلینیک محمد زاده ، ولایت 
    سيدحميدرضا قافله باشي غدد کلینیک محمد زاده ، ولایت 

    گروه دورانV6.0.9.0