تخصص نام و نام خانوادگی تخصص کلینیک  های فعالیت
  مغز و اعصاب رقيه مهردل مغز واعصاب کلینیک محمد زاده 
  رضا گرجي مغز واعصاب کلینیک محمد زاده ، کلینیک بوعلی سینا 
  حسين مژدهي پناه مغز واعصاب کلینیک بوعلی سینا 
  الهام نادري مغز واعصاب کلینیک تاکستان 
  مريم اكبرشاهي مغز واعصاب کلینیک محمد زاده ، بوعلی وولایت 
  سارا مافي مغز واعصاب کلینیک رحیمیان

  گروه دورانV6.0.9.0