دکتر رقیه مهردل

متخصص مغر و اعصاب مدیر عامل و مسئول فنی

کلینیک های ویژه تخصصی و فوق تخصصی دلنشگاه علوم پزشکی استان قزوین 

عضو هیئت مدیره

فریدون شعبانی 

مدیر کلینیک های ویژه تخصصی و فوق تخصصی دلنشگاه علوم پزشکی استان قزوین 

عضو هیئت مدیره

 

 


گروه دورانV6.0.9.0