پزشکان شاغل در درمانگاه های کلینیک ویژه
پزشکان زنان
 
امتیاز دهی