پزشکان شاغل در درمانگاه های کلینیک ویژه
پزشکان قلب
 
امتیاز دهی