پزشکان شاغل در درمانگاه های کلینیک ویژه
پزشکان نفرولوژی
 
امتیاز دهی