پزشکان شاغل در درمانگاه های کلینیک ویژه
پزشکان داخلی
 
امتیاز دهی