پزشکان شاغل در درمانگاه های کلینیک ویژه
پزشکان جراحی
 
امتیاز دهی