پزشکان شاغل در درمانگاه های کلینیک ویژه
پزشکان اعصاب و روان
 
امتیاز دهی