پزشکان شاغل در درمانگاه های کلینیک ویژه
پزشکان عفونی
 
امتیاز دهی