پزشکان شاغل در درمانگاه های کلینیک ویژه
پزشکان ریه
 
امتیاز دهی