پزشکان شاغل در درمانگاه های کلینیک ویژه
پزشکان خون
 
امتیاز دهی