کارشناسان تغذیه
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 سپینود باروتی تغذیه کلینیک شماره 1 (بوعلی)
2 شهرزاد حاجی رفیعی تغذیه کلینیک شماره 1 (بوعلی)
3 پانیذ آصفی تغذیه کلینیک شماره 1 (بوعلی)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15