پزشکان گوش، حلق و بینی
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 مهدیس اصفهانی متخصص گوش و حلق وبینی و جراح سر و گردن کلینیک شماره 6 (قدس)
2 سیما منتظر لطف الهی متخصص گوش و حلق وبینی و جراح سر و گردن کلینیک شماره 6 (قدس)
3 هومن علائی الموتی متخصص گوش، حلق و بینی کلینیک شماره 9 (شفاء)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15