درمانگاه قلب
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 علیرضا جلیل زاده خوئی متخصص قلب شنبه
2 امیر اَریس متخصص قلب دوشنبه - چهارشنبه
3
4
5
6