درمانگاه زنان و زایمان
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 آرزو فانی خمامی متخصص زنان و زایمان سه شنبه
2 الهام رحمانی متخصص زنان و زایمان شنبه
3
4
5
6