درمانگاه داخلی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1  فاطمه میکانیکی متخصص داخلی یکشنبه - سه شنبه
2 طاهره طباطبائی متخصص داخلی شنبه - سه شنبه
3
4
5
6