درمانگاه جراحی
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 مهدی حاجی زاده متخصص جراح عمومی شنبه - دوشنبه
2 سید وحید سید طبائی متخصص جراح عمومی شنبه - دوشنبه
3
4
5
6