درمانگاه جراحی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 ریحانه طاهری مهر متخصص جراحی عمومی سه شنبه
2
3
4
5
6