درمانگاه قلب
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 مهدی خیری متخصص قلب شنبه - چهارشنبه
2
3
4
5
6