درمانگاه عفونی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 ثابت نعمت زاده متخصص عفونی پنجشنبه (صبح)
2
3
4
5
6