درمانگاه ارتوپدی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 کلهر متخصص ارتوپد چهارشنبه
2