پزشکان ژنتیک
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 رضا نجفی پور مشاور ژنتیک کلینیک شماره 1 (بوعلی)
2 سحر مقبلی نژاد مشاور ژنتیک کلینیک شماره 1 (بوعلی)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15