درمانگاه اطفال
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 سید هوشیار مجابی متخصص اطفال و فوق تخصص نوزادان یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
2 محمد رضا ملکی متخصص اطفال شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه
3 بهزاد محمد حسینی متخصص اطفال شنبه - پنج شنبه
4
5
6