درمانگاه اطفال
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 سید هوشیار مجابی متخصص اطفال و فوق تخصص نوزادان یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
2 بهزاد محمد حسینی متخصص اطفال شنبه - پنج شنبه
3
4
5
6