درمانگاه زنان
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 فاطمه صادقی متخصص زنان و زایمان شنبه - یکشنبه - سه شنبه
2 فاطمه قزوینی متخصص زنان و زایمان دوشنبه
3
4
5
6