درمانگاه نفرولوژی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 سپیده حاجیان فوق تخصص نفرولوژی یکشنبه
2
3
4
5
6