درمانگاه نفرولوژی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 سپیده حاجیان فوق تخصص نفرولوژی یکشنبه - دوشنبه
2 نگار شیخ داودی فوق تخصص نفرولوژی شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
3
4
5
6