درمانگاه قلب
ردیف نام دکتر تخصص دکتر ایام حضور در کلینیک
1 مجید حاجی کریمی متخصص قلب / فلوشیپ آنژیو گرافی یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه
2 مهدخت رضایی متخصص قلب / فلوشیپ اکو شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه
3 علی پازکی متخصص قلب یکشنبه - سه شنبه
4 نگین مولازاده متخصص قلب چهارشنبه
5
6