درمانگاه زنان و زایمان
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 مریم ایرانی پور متخصص زنان و زایمان یکشنبه - چهارشنبه
2 مهناز جهانی جلالده متخصص زنان و زایمان شنبه - دوشنبه
3 زهرا علاقه بندها متخصص زنان و زایمان دوشنبه - چهارشنبه
4 نرجس بیگم هاشمیان متخصص زنان و زایمان سه شنبه - چهارشنبه
5 ونوس چگینی متخصص زنان و زایمان شنبه - سه شنبه
6 فاطمه قزوینی متخصص زنان و زایمان یکشنبه - پنجشنبه
5 داداش علیها متخصص زنان و زایمان پنجشنبه