درمانگاه ارتوپدی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 مهدی یوسفی متخصص ارتوپدی چهارشنبه - پنجشنبه
2 سید احمد مرتضوی ماچیانی متخصص ارتوپدی یکشنبه - سه شنبه
3 رضا زارعی متخصص ارتوپدی یکشنبه - سه شنبه
4
5
6