طب فیزیکی و توانبخش
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 سید حسن نیک نژاد حسینی متخصص طب فیزیک و توانبخشی کلینیک شماره 5 (شهید رجایی)
2 شهاب باقری متخصص طب فیزیک و توانبخشی کلینیک شماره 1 (بوعلی)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15