زنان و زایمان
ردیف نام دکتر تخصص دکتر کلینیک
1 فاطمه قزوینی متخصص زنان و زایمان کلینیک شماره 3 (ولایت)
کلینیک شماره 4 (کوثر)
کلینیک شماره 7 (الوند)
2 فاطمه صادقی متخصص زنان و زایمان کلینیک شماره 3 (ولایت)
3 مریم ایرانی پور متخصص زنان و زایمان کلینیک شماره 4 (کوثر)
4 مهناز جهانی جلالده متخصص زنان و زایمان کلینیک شماره 4 (کوثر)
5 زهرا علاقه بندها متخصص زنان و زایمان کلینیک شماره 4 (کوثر)
6 ونوس چگینی متخصص زنان و زایمان کلینیک شماره 4 (کوثر)
7 نرجس بیگم هاشمیان متخصص زنان و زایمان کلینیک شماره 4 (کوثر)
8 زینب رضائی متخصص زنان و زایمان کلینیک شماره 7 (الوند)
9 آرزو فانی خمامی متخصص زنان و زایمان کلینیک شماره 9 (شفاء)
10 الهام رحمانی متخصص زنان و زایمان کلینیک شماره 9 (شفاء)
11 داداش علیها متخصص زنان و زایمان کلینیک شماره 4 (کوثر)
12
13
14
15