پزشکان چشم
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 مریم اکبری متخصص چشم کلینیک محمدزاده
کلینیک شماره بوعلی
کلینیک شماره ولایت
2 روزبه دوست خواه متخصص چشم کلینیک شماره ولایت
کلینیک شماره آبیک
3 محمد حسین خسروی متخصص چشم کلینیک شماره بوعلی
کلینیک شماره ولایت
4 بیژن سموات متخصص چشم کلینیک محمدزاده
کلینیک شماره بوعلی
کلینیک شماره ولایت
5 رنجبر امیدی متخصص چشم کلینیک محمدزاده
کلینیک شماره بوعلی
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15